Έκδοση πιστοποιητικών Δ.Ε.Η. – Νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

Ο περιοδικός έλεγχος και επανέλεγχος των ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεών σας είναι υποχρεωτικός από το Ν. 4483/1965.

Η σωστή συντήρηση είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της ζωής σας και του προσωπικού σας, αλλά και την προστασία της περιουσίας σας.

Εμείς σας παρέχουμε πιστοποιητικό ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το νέο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό;

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών
 • Έλεγχος με γειωσόμετρο
 • Έλεγχος πινάκων με θερμοκάμερα FLUKE

Πότε χρειάζεται;

Το πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο:

 • Νέα ηλεκτροδότηση
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
 • Μεταφορά ρολογιού
 • Προσθήκη νυχτερινού ρεύματος

Τι έγγραφα απαιτούνται;

 • Αντίγραφο κάτοψης του κτηρίου
 • Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η.

 

'Εκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α

Στοιχεία ιδιοκτήτη:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • ΑΦΜ
 • ΔΟΥ
 • Τηλέφωνο

Διεύθυνση ακινήτου:

 • Κωδικός (από συμβόλαια)
 • Επιφάνεια (Μ2)

Σχέδια:

 • Άδεια οικοδομής (για πριν του 1983 δεν απαιτείται)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Κάτοψη χώρου
 • Μελέτη θερμομονωσης

(Εάν δεν υπάρχουν σχέδια για πριν το 1983 γίνονται σχέδια κατά την επίσκεψη).

Κτηματολόγιο:

 • ΚΑΕΚ ή αρ.πρωτ. και αριθμός ιδιοκτησίας
 • Επίσκεψη στο χώρο, επιτόπου μετρήσεις, έλεγχος διαστάσεων και πρόσβαση στο λεβητοστάσιο
 • Έντυπα ρυθμίσεων αυθαιρεσιών με νόμους 3843/2010 4014/2011 4178/2013