ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Ζ ΚΑΙ UPS

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας, όσον αφορά τη συντήρηση Η/Ζ, καθώς και τον έλεγχο των UPS.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

 

Για την συντήρηση της γεννήτριας του κτιρίου σας θα χρειαστεί να γίνουν η εξής εργασίες:

 

Έλεγχος- εργασίες

Κυκλώματος πετρελαίου

Κύκλωμα Ψύξης 

Κυκλώματος λίπανσης

Έλεγχος και δοκιμή συσσωρευτή

Έλεγχος μίζας

Έλεγχος κυκλωμάτων επιτηρητή μεταγωγής και δοκιμή Η/Ζ

Έκδοση πιστοποιητικού ελεγχου καλής λειτουργίας.

Αναλώσιμα υλικά

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει αλλαγή στα πιο κάτω αναλώσιμα υλικά των γεννητριών.

 1. Φίλτρα ελαίου
 2. Φίλτρα αέρος
 3. Φίλτρα πετρελαίου
 4. Λάδια κινητήρα
 5. Αντιψυκτικό υγρό
 6. Έλεγχος και πιθανή αλλαγή (καρβουνάκια μίζας).
 7. Καθαρισμός του Η/Ζ
 8. Έλεγχος και μέτρηση συσσωρευτώ.
 9. Δοκιμές και έλεγχος σωστής λειτουργίας του Η/Ζ και των συστημάτων αυτόματης μεταγωγής.

Παρατηρήσεις

 • Η εργασία της συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού.
 • Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών βρεθεί κάποιο υλικό που χρήζει αντικατάστασης θα ενημερωθείτε πριν την αντικατάσταση γιατί είναι ξεχωριστή χρέωση.  
 • Μετά το πέρας των εργασιών ενημερώνουμε για όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν καθώς και των μετρήσεων

 

               ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ UPS

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ UPS

1. Γενικός οπτικός έλεγχος συστήματος

2. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης

3. Έλεγχος ηλεκτρολογικών συνδέσεων και σύσφιξη

4. Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε ByPassκαι αντίστροφα

5. Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών

6. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

7. Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarms

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UPS

1. Έλεγχος αρχείου καταγραφής συμβάντων

2. Έλεγχος λειτουργίας των ‘testpoints

3. Έλεγχος λειτουργίας του πίνακα ενδείξεων

4. Έλεγχος λειτουργίας μενού στον controller

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

1. Γενικός οπτικός έλεγχος συσσωρευτών

2. Έλεγχος και καταγραφή τάσης φόρτισης συσσωρευτών (VOLT)

3. Έλεγχος και καταγραφή έντασης φόρτισης συσσωρευτών (AMP)

4. Μέτρηση τάσης στοιχείων συσσωρευτών

5. Φόρτιση και εκφόρτιση συσσωρευτών

6. Έλεγχος θερμοκρασίας συσσωρευτών

7. Έλεγχος συνδέσεων και σύσφιξη

8. Καθαρισμός συσσωρευτών (σκόνες κ.λπ.)

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

1. Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων

2. Έλεγχος διακόπτη φορτίου

3. Έλεγχος bypass

4. Έλεγχος πεδίου ισχύος

5. Ένδειξη τάσης Εισόδου A.C: L1-L2 / L2-L3 / L3-L1

6. Έλεγχος τάσης Εξόδου A.C: L1-L2 / L2-L3 / L3-L1

7. Ένδειξη αμπερόμετρου A.C: ΕΙΣΟΔΟΥ     L1/L2/L3

                                                   ΕΞΟΔΟΥ     L1/L2/L3

8. Μέτρηση συχνότητας Εισόδου (Hz)

9. Μέτρηση συχνότητας Εξόδου (Hz)

10. Έλεγχος γείωσης

Ε. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Έλεγχος λειτουργίας υπό φορτίο με διακόπτη ΔΕΗ

2. Γενικός καθαρισμός UPS