Πιστοποιητικά Εταιρίας

ISO Certificates
 • ISO 9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Η εταιρεία θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρερχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής η εταιρεία παρακολουθεί και ιχνηλατεί τις ανάγκες των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) καθώς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται – Κατασκευή επίβλεψη και διοίκηση τεχνικών έργων – ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες επικαιροποιημένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Για την εταιρεία η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

 • Εστίαση προς την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών των πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία και ασφάλεια προς τον χρήστη. Εμπορική πολιτική για την διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε επίπεδο τόσο του άμεσου κόστους αγοράς, όσο και του μακροπρόθεσμου οικονομικού οφέλους.
 • Ταχεία ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών.
 • Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες.
 • Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων και κανονισμών.

H Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και δεσμεύεται για την εφαρμογή του.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της.

 

 • ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η εταιρεία, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, γενικά, αλλά και ειδικά για την ανάπτυξη του τουρισμού, εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η διεύθυνση της εταιρείας, ως εκ τούτου, δεσμεύεται:

 • Να τηρεί πιστά τους κανόνες που σχετίζονται με περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
 • Να εκτιμάει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με στόχο τη μείωση ή ακόμη και την εξάλειψη αυτών.
 • Να επιδιώκει, ενεργά, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Να θέτει στόχους, με σκοπό την συνεχή βελτίωση.


Με τις ανωτέρω δεσμεύσεις, η εταιρεία έχει ως στόχο τα εξής:

 • Υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης νερού, τη σωστή διαχείριση και μείωση των αποβλήτων και λυμάτων
 • Διατήρηση της ποιότητας του αέρα
 • Εκπαίδευση και ενθάρρυνση για συμμετοχή των υπαλλήλων στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Να κρατάει τα ενδιαφερόμενα μέρη ενήμερα σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες της εταιρείας με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους.

Οι ανωτέρω στόχοι της πολιτικής μας υλοποιούνται μέσα από την ανάπτυξη σαφών και μετρήσιμων στόχων, ελέγχοντας τακτικά τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων, με ελέγχους της επάρκειας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την τακτική επανεξέταση των στόχων που έχουν τεθεί με σκοπό την βελτίωση τους.

 

 • ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Βασική και διαρκής επιδίωξη της FASTLIGHT είναι η προαγωγή της Υγείας & της Ασφάλειας των εργαζομένων της αλλά και όλων όσων συνεργάζονται μαζί της όπως πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι και επισκέπτες. Έχοντας ως βασικό γνώμονα το στόχο «Κανένα ατύχημα και καμία επαγγελματική ασθένεια»:

 • Δεσμευόμαστε για την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των εσωτερικών Εταιρικών και Ομιλικών οδηγιών και διαδικασιών σε θέματα που αφορούν στην Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.
 • Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για την Υγεία και την Ασφάλεια σε όλο το φάσμα των διεργασιών μας. Δεσμευόμαστε δε να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα με σκοπό την εξάλειψή τους και τη μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας και Ασφάλειας.
 • Όλα τα συμβάντα (ατυχήματα, παρ’ ολίγον ατυχήματα) δηλώνονται και αναλύονται σε βάθος, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές και προληπτικέςενέργειες για τη μη επανάληψη αυτών.
 • Επικοινωνούμε ανοιχτά και με διαφάνεια τα θέματα που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια προς όλους τους εμπλεκόμενους.
 • Αναγνωρίζουμε την κορυφαία σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας και εργαζόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και των συνεργατών της, στον τομέα αυτό.
 • Δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας -ανεξάρτητα από τη θέση καθενός στην ιεραρχία- καθώς και των συνεργατών, στην προσπάθεια για αναβάθμιση των επιδόσεών μας, σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
 • Λαμβάνουμε διαρκή μέριμνα, ώστε η προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας να ενσωματώνεται ως κυρίαρχο κριτήριο σε όλες τις διεργασίες διοίκησης και στον εταιρικό πολιτισμό της επιχείρησης. Παράλληλα, καθορίζουμε σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπούμε, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της εταιρείας στα θέματα υγείας & ασφάλειας.
 • Επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή στην παραβίαση των συμπεφωνημένων κανόνων Υγείας & Ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας.
 • Η διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες καθώς επίσης για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας αλλά και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας.