Η συντήρηση ενός υποσταθμού είναι απαραίτητη μία ή δύο φορές το χρόνο για την εύρυθμη λειτουργία του. Η εταιρεία μας, με την πολυετή πείρα της και την εξειδίκευση στο αντικείμενο αναλαμβάνει τόσο την εγκατάσταση, όσο και την συντήρηση υποσταθμών.

Εργασίες συντήρησης μετασχηματιστών ελαίου:

 • Σύσφιξη ακροδεκτών μετασχηματιστών.
 • Έλεγχος μονωτήρων του μετασχηματιστή.
 • Έλεγχος οργάνων προστασίας, αλλά και έλεγχος καλής λειτουργίας (δοκιμή) στο σύστημα προστασίας του (Buccholz – Θερμόμετρο) Μ/Σ.
 • Συσφίξεις ακροδεκτών και κελύφους των μετασχηματιστών.
 • Μέτρηση των γειώσεων.
 • Έλεγχος και δοκιμή στο σύστημα αερισμού του Μ/Σ και του χώρου.
 • Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ/Σ.
 • Έλεγχος και αλλαγή του αφυγραντήρα (silicagel) όργανο του Μ/Σ.
 • Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο της διηλεκτρικής του αντοχής.
 • Έλεγχος διαρροής ελαίου.
 • Έλεγχος στάθμης ελαίου Μ/Σ.
 • Καθαρισμός στους χώρους του υποσταθμού των πεδίων.
 • Έλεγχος φωτισμού σε όλους τους χώρους.
 • Μέτρησης αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων με MEGGER.
 • Έλεγχος με θερμοκάμερα.

Εργασίες συντήρησης μετασχηματιστών ξηρού τύπου:

 • Καθαρισμός χώρων και συντήρηση μετασχηματιστών.
 • Έλεγχος λειτουργίας οργάνου ελέγχου θερμοκρασίας του Μ/Σ.
 • Έλεγχος σωστής θερμοκρασίας του χώρου.
 • Συσφίξεις ακροδεκτών μετασχηματιστών.
 • Μέτρησης αντίστασης μόνωσης τυλιγμάτων με MEGGER.
 • Έλεγχος με θερμοκάμερα.

Έλεγχος και συντήρηση των πεδίων μέσης τάσης:

 • Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπτών.
 • Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες μέσης τάσης.
 • Σύσφιξη καλωδίων και ζυγών.
 • Έλεγχος πηνίων εργασίας και διακοπτών.
 • Μετασχηματιστές εντάσεως.
 • Κινητήρες τανύσεως ελατηρίου.
 • Έλεγχος ασφαλειών.
 • Γειωτές.
 • Έλεγχος ακροκιβωτίων.
 • Καθαρισμός χώρου.
 • Καθαρισμός πεδίου.

Λοιποί έλεγχοι στο χώρο του υποσταθμού:

 • Έλεγχος στο πεδίο πυκνωτών.
 • Έλεγχος φωτισμού.
 • Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.
 • Φωτισμός ασφαλείας του χώρου.

Μετρήσεις προληπτικής συντήρησης που πραγματοποιούνται σε μετασχηματιστες ισχύος:

 • Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων με MEGGER MTO300

 

 

services-2

Ένδειξη της κατάστασης των τυλιγμάτων, των εσωτερικών συνδέσεων και των tap changer του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος τυλίγματος του Μετασχηματιστή.

Σύγκριση των μετρήσεων με προηγούμενες μετρήσεις και με τις μετρήσεις του κατασκευαστή (εφόσον είναι διαθέσιμες).

Έλεγχος απόκλισης τιμών μεταξύ τυλιγμάτων.

Αυτόματη θερμοκρασιακή διόρθωση.

Εφαρμογή σε παντώς τύπου μετασχηματιστή, προτείνεται μία μέτρηση ετησίως για έγκαιρο προσδιορισμό της φθοράς.

 • Μέτρηση σχέσης και λόγου μετασχηματισμού με MEGGER TTRU3 (3 PHASE)
services-2

Ένδειξη της κατάστασης των τυλιγμάτων, και του πυρήνα του μετασχηματιστή.

Ένδειξη βραχυκυκλωμένων σπειρών.

Μέτρηση του ρεύματος διέγερσης του πυρήνα.

Αναγνώριση και επιβεβαίωση της πολικότητας, της φασικής απόκλισης μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγματος καθώς και της σχέσης των διανυσμάτων (vector group) του μετασχηματιστή.

Εφαρμογή σε παντώς τύπου μετασχηματιστή και ειδικότερα σε παραληλισμένους, προτείνεται μία μέτρηση ετησίως για έγκαιρο προσδιορισμό της φθοράς.

Μέτρηση μονώσεων και εφαπτομένης δέλτα (tanδ) με MEGGER DELTA 4110

services-2

Ένδειξη της κατάστασης και της ποιότητας των μονωτικών υλικών του μετασχηματιστή μεταξύ τυλιγμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, μεταξύ πρωτεύοντος και γης και μεταξύ δευτερεύοντος και γης.

Ένδειξη της ποιότητας του ελαίου του μετασχηματιστή.

Μέτρηση εφαπτομένης δέλτα και συντελεστή ισχύος.

Μέτρηση χωρητικότητας, επαγωγής και ωμικής αντίστασης.

Μέτρηση μονωτήρων και καλωδίων.

Αυτόματη θερμοκρασιακή διόρθωση.

Εφαρμογή σε παντώς τύπου μετασχηματιστή και ειδικότερα σε ελαίου, προτείνεται μία μέτρηση ετησίως για έγκαιρο προσδιορισμό της φθοράς.

 • Ανίχνευση φαινομένων μερικών εκκενώσεων (partial discharge) με MEGGER PD SCAN
services-2

Ένδειξη της κατάστασης των μονώσεων του μετασχηματιστή, του πεδίου Μέσης Τάσης και των καλωδίων μέσης τάσης.

Η μετρήσεις πραγματοποιούνται υπό τάση και έτσι γίνεται διάγνωση μερικής διάσπασης μονώσεων όταν ακόμα η βλάβη βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο πρωτού παρουσιαστεί.

Ανίχνευση βλαβών εξ αποστάσεως ακόμα και στην κολώνα άφιξης ΔΕΔΔΗΕ, σε μονωτήρες ,μετασχηματιστές τάσεως, εντάσεως κτλ.

Δυνατότητα ανίχνευσης υπερήχων σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων.

Απαραίτητη μέτρηση ετησίως σε όλο τον εξοπλισμό του υποσταθμού.

Όργανο μέτρησης διηλεκτρικής αντοχής ελαίου BAUR DPA OIL TESTER

services-2

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την προμήθεια μονωτικών ελαιών Μετασχηματιστών καθώς επίσης και τον έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής δειγμάτων μονωτικού ελαίου Μετασχηματιστών για να διαπιστωθεί η κατάσταση του ελαίου και του Μετασχηματιστή.

Ο ρόλος του μονωτικού λαδιού σε οποιοδήποτε μετασχηματιστή είναι η ηλεκτρική μόνωση μεταξύ των τυλιγμάτων και τυλιγμάτων-γης καθώς επίσης και η μεταφορά της θερμότητας από τον πυρήνα και τα τυλίγματα προς το εξωτερικό σύστημα ψύξης.

Ο πυρήνας, τα τυλίγματα και τα στηρίγματα που συνιστούν τη στερεά μόνωση εμποτίζονται στο λάδι, το οποίο διεισδύει και γεμίζει τα μικρά διάκενα αέρα. Έτσι, εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας, διατηρώντας την ποιότητα του χαρτιού και των υλικών κυτταρίνης.

Όταν το χαρτί του μετασχηματιστή εμποτίζεται στο λάδι αποκτά και αυτό καλύτερες μονωτικές ιδιότητες. Επίσης, άλλη μία χρησιμότητα είναι ότι το λάδι απομακρύνει τα ξένα σωματίδια που υπάρχουν στους καινούργιους μετασχηματιστές, τα οποία κατακρατούνται από τη διάταξη διηθήσεως (φίλτρο).

Οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει το μονωτικό λάδι είναι:

 • υψηλή διηλεκτρική αντοχή, ώστε να υπάρχει αντίσταση στην διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος
 • μικρό ιξώδες, ώστε να ρέει ευκολότερα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • καθαρότητα, ώστε να μην περιέχονται σωματίδια που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το σύστημα μόνωσης 

Το επικρατέστερο μονωτικό λάδι είναι το ορυκτέλαιο. Το ορυκτέλαιο είναι συνήθως το μονωτικό υγρό αναφοράς με το οποίο συγκρίνονται τα υπόλοιπα μονωτικά λάδια αφού έχει μεγάλη διαθεσιμότητα και τον καλύτερο συνδυασμό τεχνικών χαρακτηριστικών-κόστους.

 

Στο παρελθόν ένα μεγάλο ποσοστό μετασχηματιστών χρησιμοποιούσαν χλωριωμένα συνθετικά υγρά αντί για ορυκτέλαιο για λόγους περιορισμού των αναφλέξεων και των εκρήξεων. Αυτά τα υγρά τα οποία είχαν ως βάση το

Οι περισσότεροι μετασχηματιστές είναι κατασκευασμένοι να λειτουργούν με ορυκτέλαια. Οι ηλεκτρικές και διηλεκτρικές ιδιότητες του λαδιού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την περιεχόμενη υγρασία και την θερμοκρασία και η χρήση πρόσθετων αντιοξειδωτικών μπορεί να καθυστερήσει την γήρανση του λαδιού διατηρώντας κατά το δυνατόν σταθερά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

πολυχλωριωμένοδιφαινύλιο (C12H5CL5) γνωστό ως PCB, κυκλοφόρησαν στην αγορά με διάφορες εμπορικές ονομασίες. Η πιο διαδεδομένη είναι το Askarel,

αλλά υπάρχουν και άλλες όπως Aroclor, Inerteen, Clophen, Pyranol, Nepolin κλπ.

Αργότερα, η χρήση των PCBs απαγορεύτηκε επειδή αποδείχθηκαν επιβλαβή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο (καρκινογόνα). Έτσι αναπτύχθηκαν άλλα -μη τοξικά- μονωτικά λάδια όπως οι συνθετικοί εστέρες, σύνθετοι υδρογονάνθρακες, οι σιλικονούχοι υδρογονάνθρακες, τα λάδια συνθετικών υδρογονανθράκων και προσφάτως οι φυσικοί εστέρες (λάδια φυτικής προέλευσης). Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούνται συνήθως σε ειδικές περιπτώσεις και είναι 5-6 φορές ακριβότερα από τα κοινά ορυκτέλαια. Η ανάπτυξή τους σχετίζεται με την ανάγκη για ασφάλεια από φωτιά σε περίπτωση ανάφλεξης, καθώς επίσης και περιβαλλοντικούς λόγους. Ωστόσο αν και η συμπεριφορά τους είναι καταλληλότερη για υψηλές θερμοκρασίες, η απόδοση τους είναι περιορισμένη σε ιδιαίτερα ψυχρά κλίματα

 • Μέτρηση μονώσεων 10KV με FLUKE 1555
services-2
 • Μέτρηση αντίστασης γείωσης και συνέχειας γείωσης με πολυόργανο FLUKE 1664 FC (τρία τεμάχια).
services-2
 • Μέτρηση αντίστασης γείωσης και συνέχειας γείωσης με αμπεροτσιμπίδες γείωσης FLUKE 1630-2 (δύο τεμάχια).