ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΕΗΕ FLUKE 1664 FC (3 τεμάχια)

device

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ TESTBOY TV 445

 

services-6

ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ TESTBOY TV 445

 

Οι κανονισμοί επιβάλουν την κατασκευή γείωσης προστασίας, για την αποφυγή του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας ή και της πυρκαγιάς.

Η υπέρταση είναι η κύρια αιτία που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις ηλεκτρικές συσκευές όπως δυσλειτουργίες, καταστροφή εξοπλισμού και διακοπή παραγωγής, η οποία μπορεί να προέρθει είτε από το δίκτυο ρεύματος είτε από κεραυνό.

Για την αντιμετώπισή της είναι απαραίτητη η σωστή γείωση με τα κατάλληλα υλικά τόσο για την ασφάλεια τη δική σας, όσο και των συσκευών σας.

Στα πλαίσια της ασφάλειας από εκκένωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι και η αντικεραυνική προστασία.

Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι το 90% των ρευματοδοτών ηλεκτροδοτούν ευαίσθητο εξοπλισμό, τον οποίο μία υπέρταση μπορεί να καταστρέψει.

Ένα πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από:

– Την εξωτερική εγκατάσταση προστασίας (αλεξικέραυνο, αγωγό καθόδου, ηλεκτρόδιογείωσης) και

– Την εσωτερική εγκατάσταση προστασίας (σύνδεση των συσκευών με τη γείωση, συσκευές απαγωγής των υπερτάσεων).

Εμείς, αφού εξετάσουμε τις απαιτήσεις του εξοπλισμού σας, σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών σας.

Με την χρήση των παραπάνω οργάνων πιστοποιούμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε βιομηχανικούς και οικιακούς χώρους, έτσι ώστε να πληρούνται τα πρότυπα ΕΛΟΤ και οι θεσπισμένες υπουργικές αποφάσεις που περιγράφουν και υποδεικνύουν μια ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Έπειτα από την καταγραφή και τις μετρήσεις εκδίδεται ΥΔΕ με βάσει το ισχύον πρότυπο.